02/07/2019

Αναθεωρημένη Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αναθεωρημένη Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μετά από αίτηση μετόχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Τράπεζα») που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου….

Σχετικό αρχείο

< Πίσω στα Νέα μας