Χρηματοδοτήσεις

Τι Kάνουμε / Τραπεζικές Υπηρεσίες / Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδοτήσεις

Η IBG είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησής σας μέσα από μια γκάμα χρηματοδοτικών βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προϊόντων. Στην Τράπεζα σχεδιάζονται και προτείνονται εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές σας, ώστε η κάθε πρόταση να είναι βιώσιμη και λειτουργική .

Ενδεικτικά προσφέρουμε τα εξής προϊόντα. 

  • Αλληλόχρεοι 
  • Δάνεια Τακτής Λήξης 
  • Ομολογιακά Δάνεια 
  • Ενέγγυες Πιστώσεις – Εγγυητικές Επιστολές

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Commercial Credit Relations:
email:  info@ibg.gr
Τηλ.: +30 210 8173000