Skip Navigation Links.


 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ MiFID


Τι είναι η MiFID;

Τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευθεί (από το Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2004), στη δημιουργία μίας αποτελεσματικότερης και ολοκληρωμένης αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αποτέλεσμα της δέσμευσης αυτής, είναι η έκδοση της Οδηγίας 2004/39 ΕΚ "Markets in Financial Instruments Directive" ή "MiFID" όπως είναι η συνήθης χρησιμοποιούμενη σύντμηση, την οποία υιοθέτησε η χώρα μας με το νόμο 3606/17.08.2007και έναρξη ισχύος του την 1η Νοεμβρίου 2007.


Ποιοί είναι οι στόχοι και τα οφέλη των πελατών από την MiFID;

Η παροχή δυνατότητας στους Ευρωπαίους επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλού κόστους.
Η παροχή δυνατότητας στους επενδυτές μέσω των Ευρωπαϊκών ΕΠΕΥ να έχουν πρόσβαση στις αγορές άλλων κρατών-μελών, εντός ενιαίου και κοινού θεσμικού πλαισίου και να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές με αποτελεσματικό τρόπο, σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η μείωση του κόστους ενδο-ευρωπαϊκών διασυνοριακών συναλλαγών και η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης και αποτελεσματικής ανακατανομής του κεφαλαίου σε όλη την Ευρωπαϊκή επικράτεια.
Αυξημένη διαφάνεια και προστασία του μικρό-επενδυτή (best execution).
Ενίσχυση του ανταγωνισμού και αποτροπή εσωτερικών συγκρούσεων συμφερόντων.
Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα δέσμευση της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Ποιες είναι οι αλλαγές λόγω της MiFID και πως θα με επηρεάσουν;

Οι αλλαγές για τους πελάτες της Τράπεζάς μας δεν είναι σημαντικές γιατί ως πελάτες μας γνωρίζετε ότι πολλές από τις παρακάτω ρυθμίσεις τις απολαμβάνετε ήδη.


Βάσει της MiFID, οι πελάτες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
Ιδιώτης πελάτης: Είναι Φυσικό ή και Νομικό Πρόσωπο, το οποίο δεν έχει κατηγοριοποιηθεί ως επαγγελματίας ή επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος όπου θα απολαμβάνει της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας των επενδυτών.
Επαγγελματίας πελάτης: Θεωρείται ο πελάτης ο οποίος διαθέτει την πείρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση ώστε να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά δεόντως τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται (συνήθως είναι ΕΠΕΥ, αλλά και ιδιώτες διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων κ.λ.π.).
Eπιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος: Θεσμικοί Επενδυτές όπως Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Κεντρικές Τράπεζες κ.λ.π. , οι οποίοι δεν επιθυμούν υψηλή προστασία έχοντας αυξημένη γνώση και εμπειρία.

Μπορώ να ζητήσω αλλαγή κατηγοριοποίησης, όπως από "Ιδιώτης Πελάτης" να μεταχειρίζομαι ως "Επαγγελματίας Πελάτης";

Ναι, η Τράπεζα θα εξετάσει το γραπτό αίτημά σας και με την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ορισμένα κριτήρια, βάσει της οδηγίας, θα σας απαντήσει εγγράφως για την αποδοχή ή την απόρριψή του αιτήματος σας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζεται ότι μία τέτοια αλλαγή θα σας στερήσει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας που σας προσφέρεται.


Ενημέρωση πελατείας

Μετά την εκτέλεση εντολής για λογαριασμό πελάτη (εκτός πλαισίου διαχείρισης χαρτοφυλακίων) παρέχονται στον πελάτη οι ουσιώδεις πληροφορίες που αφορούν στην εκτέλεση της εντολής του και εντός του αντικειμενικά απαραίτητου χρόνου, και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση της εντολής, η  επιβεβαίωση της εκτελεσμένης πράξης. Η Τράπεζα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας MiFID, ενημερώνει τους πελάτες της με διαφάνεια και επαγγελματισμό, αποστέλλοντας την επιβεβαίωση των συναλλαγών τους εντός της πρώτης, μετά την εκτέλεση της εντολής (ή τη λήψη της επιβεβαίωσης από τρίτον) εργάσιμης ημέρας, μέσω τηλεομοιοτυπικού μυνήματος (fax), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ταχυδρομείου. Επιπλέον η Τράπεζα ενημερώνει περιοδικά ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους πελάτες της, με τη συνοπτική παρουσίαση της θέσης τους ως εξής:

→ Μία φορά ετησίως, αποστέλλει ενημέρωση για τα εκκρεμή υπόλοιπα σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια του επενδυτικού λογαριασμού.

→ Ανά μήνα αποστέλλει αναλυτική ενημέρωση για τις συναλλαγές και την κίνηση του λογαριασμού παροχής πίστωσης (margin),  σε χρήματα και σε Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας, κατά τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, καθώς και για την αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας και το ύψος της Πίστωσης κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα.

→ Ανά τρίμηνο αποστέλλει ενημέρωση για τα υπόλοιπά σε καταθέσεις, τηρουμένων των προβλέψεων της ΠΔΤΕ 2501/2002

Έλεγχος Καταλληλότητας και Συμβατότητας Πελατείας

Καθιερώνεται ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου συγκεντρώνονται επαρκείς πληροφορίες για κάθε πελάτη, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η συνολική του εικόνα, στο πλαίσιο της αρχής «Γνώρισε τον πελάτη σου». Πληροφορίες που σχετίζονται με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή υπηρεσίες, αξιολογούνται για να εκτιμηθεί κατά πόσο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που επιλέγει ο επενδυτής είναι συμβατά με την εμπειρία και τη γνώση του (αξιολόγηση Συμβατότητας). Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητά τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ή την παροχή επενδυτικών συμβουλών, επιπρόσθετα αξιολογούνται οι πληροφορίες οι σχετικές με τη χρηματοοικονομική του κατάσταση και τους επενδυτικούς του στόχους, ώστε να εκτιμηθεί εάν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ζητά να του παρασχεθούν είναι κατάλληλα για αυτόν (αξιολόγηση Καταλληλότητας).


Προ-Συμβατική Ενημέρωση κατά MiFID.

Επιστολή Συναίνεσης.

Τιμολογιακή Πολιτική

Οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα

Παράπονα: Παρακαλούμε καλέστε στο 210 8173000 ή στείλτε e-mail στο ibginfo@ibg.gr


Θα πρέπει να έχετε εγκαταστημένη την εφαρμογή Adobe Reader


από το Euro2DayΠερισσότερα


 
 
 
21 Αυγούστου 2017   |   Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Εξυπηρέτηση Πελατών : Οδηγία MiFID  
Skip Navigation Links.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η Τράπεζα
Οικονομικά Στοιχεία
Δίκτυο Καταστημάτων
Due Diligence Documents
Skip Navigation Links.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
'Ανοιγμα Λογαριασμού
Τιμολογιακή Πολιτική
Αίτηση για IBGtrader
Οδηγία MiFID